پروژه ها

پروژه 4 ستون

نمونه کار اول
+
نمونه کار اول
ساخت اسکلت فلزی
نمونه کار دوم
+
نمونه کار دوم
عایق رطوبتی
نمونه کار سوم
+
نمونه کار سوم
ساخت اسکلت فلزی, عایق رطوبتی

پروژه های 3 ستون

نمونه کار اول
+
نمونه کار اول
ساخت اسکلت فلزی
نمونه کار دوم
+
نمونه کار دوم
عایق رطوبتی
نمونه کار سوم
+
نمونه کار سوم
ساخت اسکلت فلزی, عایق رطوبتی

پروژه با فاصله 5px

نمونه کار اول
+
نمونه کار اول
ساخت اسکلت فلزی
نمونه کار دوم
+
نمونه کار دوم
عایق رطوبتی
نمونه کار سوم
+
نمونه کار سوم
ساخت اسکلت فلزی, عایق رطوبتی

پروژه بدون فاصله

نمونه کار اول
+
نمونه کار اول
ساخت اسکلت فلزی
نمونه کار دوم
+
نمونه کار دوم
عایق رطوبتی
نمونه کار سوم
+
نمونه کار سوم
ساخت اسکلت فلزی, عایق رطوبتی

پروژه های با پوشش روشن

نمونه کار اول
+
نمونه کار اول
ساخت اسکلت فلزی
نمونه کار دوم
+
نمونه کار دوم
عایق رطوبتی
نمونه کار سوم
+
نمونه کار سوم
ساخت اسکلت فلزی, عایق رطوبتی

پروژه های با پوشش تاریک

نمونه کار اول
+
نمونه کار اول
ساخت اسکلت فلزی
نمونه کار دوم
+
نمونه کار دوم
عایق رطوبتی
نمونه کار سوم
+
نمونه کار سوم
ساخت اسکلت فلزی, عایق رطوبتی

پروژه های با پوشش اولیه

نمونه کار اول
+
نمونه کار اول
ساخت اسکلت فلزی
نمونه کار دوم
+
نمونه کار دوم
عایق رطوبتی
نمونه کار سوم
+
نمونه کار سوم
ساخت اسکلت فلزی, عایق رطوبتی

قالب ساخت و ساز و معماری و شرکت
بازگشت به بالا