نوار پیشرفت

توسعه 90%
طراحی 80%
بازاریابی 60%
توسعه 90%
طراحی 80%
بازاریابی 70%
توسعه 60%
طراحی 50%
بازاریابی 30%
توسعه 90%
طراحی 80%
بازاریابی 70%

قالب ساخت و ساز و معماری و شرکت
بازگشت به بالا